Blankiranje provodnika

19/05/2019 Alati i materijali , Procedure 8390 Views
Blankiranje je postupak skidanja izolacije sa provodnika. Pogledajte kako se to radi, koji alat se koristi i sl.

Radnja koju svaki električar najčešće ponavlja ali i svaki Uradi Sam majstor kada se bavi električnim instalacijama je, svakako blankiranje provodnika. Da bi se provodnici spojii međusobno ili sa potrošačima mora se obezbediti dobar kontakt.


Potreban alat: skalpel, alat za blankiranje provodnika

Potreban materijal:


kraj provodnika sa kog je skinuta izolacija

Blankiranje provodnika se može uraditi na mnogo načina. Jedan od najjednostavnijih je pomoću skalpela.Za to je potrebno skinuti deo izolacije na kraju provodnika. Postupak kojim se skida izolacija sa provodnika se zove blankiranje.


 skalpel

Blankiranje provodnika se može uraditi na mnogo načina. Jedan od najjednostavnijih je pomoću skalpela.


skidanje izolacije pomoću skalpela

Okrenite skalpel tako da oštrica bude postavljena na gore. Preko nje postavite provodnik sa kojeg treba da skinete izolaciju


blankiranje provodnika pomoću skalpela

Preko provodnika stavite palac i pritisnite toliko da sečivo preseče izolaciju. Zatim kotrljajte provodnik preko oštrice tako da se spoji ceo krug. Ovde je važno reći da palcem ne gurate provodnik, njime samo održavate konstantan pritisak kako bi nož sasekao izolaciju. Ukoliko gurate provodnik palcem može se desiti da palac sklizne sa provodnika direktno na sečivo skalpela.


skidanje izolacije sa provodnika punog preseka

Kada ste napravili ceo krug oko provodnika i presekli izolaciju skinite odsečenu izolaciju sa provodnika.


višenamenska klešta

Za blankiranje nekoliko provodnika ova tehnika je sasvim odgovarjuća. Ali ako imate više provodnika koje treba da blankirate onda će Vam trebati nešto brže. Na slici su prkazana višenamenska klešta


deo višenamenskih klešta namenjen skidanju izolacije sa provodnika

Između ostalog na jednom delu klešta se nalaze prorezi namenjeni blankiranju provodnika. Pored različitih otvora se nalaze brojevi koji označavaju za koju površinu poprečnog preseka je određena rupa.


skidanje izolacije pomoću višenamenskih klešta

Blankiranje provodnika se vrši tako što se provodnik postavi u odgovarajući prorez, stisnu klešta i zarotiraju levo – desno tako da se izolacija zaseče celim obimom


blankiranje provodnika pomoću višenamenskih klešta

Nakon toga kleštima odstranite isečeni deo izolacije


klešta za skidanje izolacije sa provodnika

Sledeća klešta koja Vam predstavljamo omogućavaju brzo skidanje izolacije sa većeg broja provodnika.


podešavanje otvora klešta za blankiranje provodnika

Pre nego što počnete sa blankiranjem morate da izvršite neka podešavanja. Na samim kleštima se nalazi šraf koji ima ulogu graničnika.


podešavanje otvora klešta za blankiranje provodnika

U otvor klešta postavite provodnik sa kog je već skinuta izolacija. Pomoću šrafa podesite takav otvor da sečiva na kleštima dođu skroz do bakrenog provodnika ali da ga ne uhvate.


skidanje izolacije sa provodnika kleštima

Kada ste podesili otvor na kleštima, pomoću šrafa, spremni ste za blankiranje. Uhvatite provodnik čeljustima klešta stisnite i zarotirajte klešta levo-desno da bi se izolacija zasekla po celom obimu


blankiranje provodnika kleštima

Nakon toga svucite odsečeni deo izolacije sa kraja provodnika. Ova klešta za blankiranje su pogodna za skidanje izolacije velikog broja provodnika istog prečnika. Ukoliko blankirate provodnike različitih prečnika imate stalnu potrebu za podešavanje otvora klešta što prilično komplikuje rad.


blankerica

Od automatskih blankerica najpoznatija je prikazana na slici. Postoji u mnogo varijanti zavisno od proizvođača. Takođe, kvalitet ovih klešta je presudan za uspešno blankiranje.


skidanje izolacije sa provodnika blankericom

Kod ovakvog tipa klešta prečnik provodnika ne igra nikakvu ulogu. Klizačem namestite dužinu provodnika sa kog treba da se skine izolacija, zatim se provodnik stisne u čeljusti klešta i skine se izolacija.


blankerica

Još jedna varijanta automatskih klešta za skidanje izolacije čiji mehanizam se pokazao kao veoma uspešan za blankiranje provodnika je prikazana na slici


skidanje izolacije sa provodnika blankericom

Takođe, prečnik provodnika nije važan. U čeljust postavite kabl do graničnika i pritiskanjem ručki kelšta automatski se skida izolacija sa provodnika.


skidanje plašta sa kabla uz pomoć skalpela

Što se tiče skidanja plašta sa kablova, Uradi Sam majstor može za to da koristi skalpel ali se pri tome mora posebno voditi pažnja da se ne ošteti izolacija na pojedinačnim provodnicima. Kako i kod provodnika, zarezivanje plašta se vrši kotrljanjem kabla preko oštrice skalpela ne pritiskajući previše tek toliko da se zaseče plašt kabla


skidanje plašta sa kabla uz pomoć skalpela

Kada je provodnik zasečen celim svojim obimom, savijanjem provodnika dolazi do pucanja plašta na mestima gde smo ga zasekli.


skidanje plašta sa kabla uz pomoć skalpela

Ostaje Vam samo da svučete isečeni deo plašta sa provodnika


Jokari nož za skidanje plašta sa kablova

Ukoliko imate potrebu za skidanje izolacije sa većeg broja kablova onda je Jokari nož prava stvar za Vas. Ovaj nož je specijalo namenjen za skidanje omotača sa kablova.


Jokari nož za skidanje plašta sa kablova

Unutar mehanizma koji drži kabl nalazi se špicasto sečivo koje vrši zasecanje plašta kabla


Jokari nož za skidanje plašta sa kablova

Sa druge strane noža nalazi se točkić pomoću koga se šteluje dužina nožića za zasecanje plašta.


skidanje plašta sa kabla uz pomoć Jokari noža

Prva stvar koju treba da uradite kod Jokari noža je da podesite visinu sečiva. To se radi tako što se u mehanizam za pridržavanje kabla postavi kraj kabla tako da dođe do sečiva. Sada točkićem na kraju noža podesimo visinu sečiva tako da vrh sečiva dolazi do unutrašnjih provodnika ali da ih ne dodiruje. Odnosno, visina je podešena tako da prolazi kroz plašt ali ne dodiruje unutrašnje provodnike.


skidanje plašta sa kabla uz pomoć Jokari noža

Kada ste to podesili proverite visinu nožića tako što ćete skinuti plašt sa kabla. Kabl uhvatite u mehanizam za pridržavanje i naglo pustite da centralni nož probuši plašt.


skidanje plašta sa kabla uz pomoć Jokari noža

Posle toga nož okrenite oko kabla tako da sečivo proseče plašt celim obimom


skidanje plašta sa kabla uz pomoć Jokari noža

a onda povucite Jokari nož prema kraju kabla pri čemu dolazi do uzdužnog prosecanja plašta


skidanje plašta sa kabla

Nakon toga se lako skida plašt sa kraja kabla. Ukoliko nije došlo do oštećenja izolacije unutrašnjih provodnika znači da je visina nožića pravilno podešena.


skidanje izolacije sa provodnika Jokari nožem

Jokari nož na vrhu ima metalni deo koji sa jedna strane ima oštricu i može se koristiti kao skalpel a sa druge ima naoštrenu kuku pomoću koje može da se skida izolacija sa unutrašnjih provodnika kabla.


improvizovana blankerica

Ukoliko Vam se ni jedan od načina skidanja izolacije sa provodnika nije svideo možete da napravite sopstvenu improvizovanu blankericu.

Related articles