Detekcija kvara mikrotalasne

07/08/2018 Procedure 18686 Views
Mikrotalasna pećnica gotovo nezaobilazan deo svake moderne kuhinje. Kao i  svaki električni uređaj nije imuna na kvarove. Pogledajte kako se detektuje kvar.

Mikrotalasna pećnica je, gotovo nezaobilazan deo svake moderne kuhinje. Takođe i simbol brzog spremanja hrane. Nažalost, kao i svaki drugi električni aparat može doći do kvara. Otkrivanje uzroka kvara je pola posla. Pogledajte kako se radi detekcija kvara mikrotalasne.


Potreban alat: Unimer

Potreban materijal:


Skinut poklopac od mikrotalasne pećnice

Mikrotalasne pećnice su verovatno najopasniji električni aparati za servisiranje. Visok napon (do 5000V) i potencijalno velike struje mogu Vas jako povrediti, ako budete imali sreće ili usmrtiti ako iste ne budete imali. Opasnost ne prestaje čak i ako uređaj isključite iz struje jer postoji uređaj koji skladišti energiju – visokonaponski kondenzator koji dugo zadržava opasno punjenje. Sve što budete videli i pročitali u nastavku shvatite kao sadržaj informativne prirode.


Magnetron

Još jedna opasnost može da vreba iz mikrotalasne pećnice. Kod nekih starih mikrotalasnih pećnica izolator antene na vrhu magnetrona napravljen je od Berilijum oksida izuzetno toksičnog i kancerogenog materijala. Bez obzira na godište magnetrona ne bi se smeo oštetiti izolator antene jer postoji šansa da se u njemu nalazi opasna materija čak iako nema posebnog upozorenja. Ako imate i najmanje sumnje  u Vaše znanje i sposobnosti da popravljate mikrotalasnu pećnicu, savetujemo Vas da zamenite pećnicu ili odnesete na popravku u profesionalni servis.


Mikrotalasna sa unimerom

Da bi detektovali kvar mikrotalasne pećnice biće nam potreban jedan digitalni unimer. S obzirom na veliki napon koji se koristi za pravljenje mikrotalasa sva merenja ćemo obaviti u stanju isključene mikrotalasne pećnice. Dakle, NIKADA ne uključujte mirkotalasnu pećnicu u struju dok je poklopac otvoren. Srećom, merenja na isključenoj pećnici mogu pružiti dovoljno informacija kako bi se napravila dijagnoza i to samo mereći otpornost.


Kondenzator u mikrotalasnoj pećnici

Već smo pominjali visoko naponski kondenzator u mikrotalasnoj. On skladišti visok napon i nakon isključivanja mikrotalasne iz struje. I pre bilo kakvog rada on mora da se isprazni. On se prazni preko otpornika velike otpornosti. Ipak najlakši način je da posle isključivanja mikrotalasne pećnice iz struje sačekate određeno vreme (15-20 minuta) da se kondenzator sam isprazni.


Savijena žica u obliku slova U

I posle proteka određenog vremena od isključenja mikrotalasne pećnice iz struje kontakti visokonaponskog kondenzatora moraju da se kratko spoje kako bi potpuno bili sigurni da se u potpunosti ispraznio. Za to Vam je potrebno parče izolovanog provodnika koje ćete saviti u obliku svova U a na krajevima skinuti izolaciju, kao na slici.


Pražnjenje kondenzatora

Izolovanim kleštima, koja mogu da izdrže velike napone, uhvatite žicu koju ste ranije pripremili i dodirnite obe kleme visokonaponskog kondenzatora tako da se one kratko spoje kroz žicu. Ako se ništa ne desi znači da je kondenzator potpuno ispražnjen i to je ono što nam treba. Prilikom kratkog spajanja može da se javi malo varničenje na mestu kontakta žice i kondenzatora što znači da je još malo naboja ostalo u kondenzatoru. Ukoliko se kondenzator nije ispraznio čućete jak prasak, kao petarda, u trenutku kratkog spajanja, što Vam govori da ste bili nestrpljivi i niste dovoljno dugo sačekali da se kondenzator sam isprazni. Kako god, posle ovog kratkog spajanja pouzdano znamo da je kondenzator ispražnjen i da nam od njega ne preti opasnost.


Mikrotalasna bez poklopca

Kada smo obavili ove, vrlo važne predradnje, možemo da počnemo sa detekcijom kvara mikrotalasne pećnice. Prvo što treba da se proveri to je ožičenje mikrotalasne pećnice. Pod dobrim svetlom pogledajte svu instalaciju. Potražite tragove grejanja na kontaktima, nagorela mesta, bilo kakvu vrstu prekida na provodnicima, otkačene provodnike i sl. Neretko uzrok kvara mikrotalasne može biti upravo ovi trivijalni problemi.


Podešavanje unimera

Kao što smo rekli sva ispitivanja ćemo obaviti pri isključenoj mikrotalasnoj pećnici iz struje i ispitivaćemo otpornost svakog elementa ponaosob. Digitalni unimer postavite za merenje otpornosti ili ako imate tu mogućnost, podesite ga za merenje kratkog spoja, tvz. pištalica.


Osigurač u mikrotalasnoj pećnici

Ispitivanje se svodi na to da se meri otpornost svih elemenata na putu faznog provodnika a onda svi elemenata na putu nultog provodnika. Prvi element na putu faznog provodnika je topljivi osigurač. On se uvek nalazi na štampanoj ploči na koju je priključen napojni kabl.


Provera ispravnosti osigurača u mikrotalasnoj pećnici

Radi se o staklenom topljivom osiguraču, obično od 6-8A. Njegovu ispravnost ćete proveriti ako stavite kontakte unimera na krajeve osigurača i merite njegovu otpornost. Ukoliko je otpornost nula osigurač je ispravan, ukoiko pokaže jako veliki otpor ili beskonačan otpor, osigurač je pregoreo i treba ga zameniti. Nemojte da osigurač “licnujete” već ga zamenite sa istim takvim ispravnim.


Fazni provodnik u mikrotalasnoj pećnici

Ukoliko smo konstatovali da je osigurača ispravan sledimo fazni provodnik do sledećeg elementa. U ovom slučaju fazni provodnik je crveni.


Termički prekidač u mikrotalasnoj pećnici

Sledeći element na koji nailazimo je termički prekidač. Njegov zadatak je merenje temperature u zoni magnetorona. Ukoliko je ona preko zadate vrednosti on prekida fazni provodnik i mikrotalasna prestaje sa radom.


Provera ispravnosti termičkog prekidača u mikrotalasnoj pećnici

Ispravnost termičkog prekidača ćemo proveriti na isti način kao i osigurač. Sonde unimera prislonite na krajeve termičkog prekidača i ako očitate otpornost od 0 oma, prekidč je ispravan. Ukoliko je otpornost beskonačna termički prekidač je neispravan i treba ga zameniti. Ukoliko nemate novi termički prekidač nemojte kratko spajati provodnike, ovaj element je sigurnostni i nikako ne sme da se izbaci. Nabavite drugi i zamenite ga.


Fazni provodnik u mikrotalasnoj pećnici

Sledeći fazni provodnik dalje, dolazimo do sigurnosnih prekidača. Dva prekidaju fazni provodnik a treći nulti provodnik.


Sigurnosni prekidači u mikrotalasnoj pećnici

Da bi bolje videli sigurnosne prekidače izvadićemo njihov nosač iz svog ležišta. Na slici obeleženo plavim strelicama vidite tri sigurnosna prekidača. Prva dva su vezana na red i prekidaju fazni provodnik, treći sigurnosni provodnik prekida nulti provodnik. Da kažemo nešto o njihovoj ulozi. Mikrotalasna je bezbedna dok radi ako su joj vrata zatvorena. Dakle, napravljena je da kuva hranu a ne njenog korisnika. Iz toga razloga je posvećena ovolika pažnja kontroli zatvorenosti vrata. Prva dva sigurnosna prekidača kontrolišu dve brave na vratima. Obe kuje na vratima moraju biti na svom mestu da bi mikrotalasna radila. Ako i jedna kuka nije na svom mestu jedan od sigurnosnih prekidača će prekinuti fazni provodnik i mikrotalasna staje sa radom. Treći sigurnosni prekidač je vezan za dugme kojim se otvaraju vrata. Čim ga pritisnete sigurnosni prekidač prekida nulti provodnik i mikrotalasna pećnica prestaje sa radom.


Kako rade sigurnosni prekidači u mikrotalasnoj pećnici

Kako rade sigurnosni prekidači? Svaki prekidač ima tri kontakta i jedno malo dugme (označeno crvenom strelicom na slici). Kada dugme nije pritisnuto postoji kratka veza između kontakta br 1 i kontakta br. 2 na slici. Kada je dugme pritisnuto ostvaruje se kratka veza između kontakta br. 1 i kontakta br. 3. Dakle, kada su vrata mikrotalasne pećnice zatvorena, kuka na vratima pritiska dugme na sigurnosnom prekidaču i ostvaruje se kratka veza između kontakta br. 1 na kome se nalazi dolazni fazni provodnik i kontakta br. 3 na kojem se nalazi odlazni fazni provodnik. Kada je na oba sigurnosna prekidača dugme pritisnuto od strane kuka na vratima stvara se uslov za rad mikrotalasne pećenice. Kada se otvore vrata i kuka na vratima prestane da pritiska dugme prekida se kratka veza između kontakta 1 i 3 čime se prekida strujni krug i isključuje mikrotalasna pećnica, a ostvaruje kratka veza između kontakta 1 i 2. Kod nekih mikrotalasnih pećnica je postoji još jedna posebna sigurnosna mera tako što je na kontakt br. 2, drugog mikroprekidača doveden nulti provodnik. U slučaju da je aktivan prvi mikroprekidač a neaktivan drugi (lom kuke vrata na drugom mikroprekidaču) stvoriće se kratak spoj između faznog i nultog provodnika i izgoreće osigurač sa početka priče. Dakle, ukoliko konstatujete da je pregoreo osigurač, pre nego što ga zamenite proverit da li je ovo uzrok njegovog pregorevanja.


Provera ispravnosti sigurnosnog prekidača na mikrotalasnoj

Provera ispravnosni sigurnosnih prekidača se obavlja na sledeći način. Podesite unimer na merenje otpornosti ili na proveru kratkog spoja i postavite sonde na kontakte 1 i 3, kao na slici. Pri otpuštenom dugmencetu otpornost bi trebala da bude beskonačna, pri pritisnutom dugmencetu otpornost bi trebala da bude nula, odnosno kratak spoj. Ako dobijete ove vrednosti sigurnosni prekidač je ispravan i idete dalje i proveravate sledeći element. Ukoliko dobijete bilo kakve druge vrednosti prekidač je neispravan i mora se zameniti. U praksi se pokazalo da je 75% kvarova na mikrotalasnoj pećnici odnosi se na kvarove sigurnosnih prekidača.


Tajmer na mikrotalasnoj pećnici

Fazni provodnik, posle sigurnosnih prekidača nas dovodi do tajmera mikrotalsane pećnice koji je priključen na kontakt označen br. 1 na slici. Na ovom kontaktu se napaja elektromotor u tajmeru. Istovremeno se pojavljuje faza na kontaktu označenom brojem 2 koji napaja sijalicu, ventilator i motor koji okreće tanjir u mikrotalasnoj pećnici. Na kontaktu br. 4 se pojavljuje faza u zavisnosti od podešavanja “snage” grejanja mikrotalasne. Ustvari, namikrotalasnoj se ne može podešavati snaga grejanja. Kada podesite na maksimalno grejanje na kontaktu 4 se konstano nalazi faza i mikrotalasna neprekidno radi. Kada podesite manju snagu na kontaktu 4 se faza pojavljuje sa prekidima i mikrotalasna radi sa pauzama. Što manju snagu podesite pauze bez faze na kontaktu 4 su sve veće i mikrotalasna pravi veće pauze između rada. Provera ispravnosti se svodi na merenje otpornosti na ovim kontaktima. Kada je tajmer ispravan između kontakta 1 i 2 je kratak spoj, kao i između 1 i 4. Ukoliko Vam mikrotalasna konstantno radi bez obzira na izabranu “snagu” sada znate da je problem u tajmeru.


termički prekidač

Kada smo se uverili da je sa tajmerom sve u redu, sledimo fazni provodnik dalje i dolazimo do drugog termičkog prekidača. Ovaj termički prekidač kontroliše temperaturu u prostoru za grejanje hrane. Ukoliko u mikrotalasnu stavite aluminijumsku foliju dolazi do velikog grejanja čak i do pojave vatre. Ovo povećanje temperature aktivira termički prekidač koji gasi mikrotalasnu pećnicu


Provera ispravnosti termičkog prekidača

Provera ispravnosti termičkog prekidača je već objašnjena. Između kontakta termičkog prekidača mora da bude kratak spoj kada je ispravan.


Kontakti primara transformatora mikrotalasne pećnice

Nakon termičkog prekidača fazni provodnik dolazi do primara transformatora i tu završavamo sa proverom puta faznog provodnika


provodnici u mikrotalasnoj pećnici

Kada smo proverili prohodnos faznog provodnika isto to radimo i sa nultim provodnikom. Nulti provodnik ima manje elemenata i lakše se proverava. Pratite nulti provodnik od štampane pločice do sigurnosnog prekidača


Sigurnosni prekidači u mikrotalasnoj pećnici

Ovaj sigurnosni prekidač je identičan kao i dva koja se nalaze na faznom provodniku i princip rada mu je identičan.


Provera ispravnosti sigurnosnog prekidača u mikrotalasnoj pećnici

Takođe i kontrola ispravnosti mu je takođe identična kao i za ostala dva sigurnosna prekidača


tajmer u mikrotalasnoj pećnici

Nakon sigurnosnog prekidača jedan nulti provodnik dolazi do primara transformatora a drugi provodnik do kontakta označenog brojem 3 na tajmeru mikrotalasne pećnice. Odavde nula se dovodi elektromotoru u tajmeru, sijalici, elektromotoru koji okreće tanjir i ventilatoru. I na ovaj način smo proverili i nulti provodnik. Ukoliko Vam se kvar mikrotalasne pećnice manifestuje tako da ima svetlo i čuje se ventilator a mikrotalasna ne greje prethodnu proveru ste mogli da preskočite jer je problem u naredna četiri elementa koji zapravo stvaraju mikrotalase.


Transformator mikrotalasne pećnice

Pogonski agredat mikrotalasne čini veliki transformator. On, standardni napon od 220V povećava na više od 2000V. Zbog ove vrednosti naizmeničnog napona i još veće vrednosti jednosmernog ekstremno opasno po život je uključivanje mikrotalasne pećnice u struju pri otvorenom kućištu.


merenje otpornosti primarnog dela transformatora mikrotalasne pećnice.

Proveru ispravnosti transformatora počinjemo merenjem otpornosti na primarnom delu transformatora. Kako je transformator obična smotana žica otpornost između kontakta primarnog namotaja transformatora je jako mala, između 2 i 15 oma. Ako je otpornost beskonačna ili kratak spoj, znači da je provodnik u prekidu i transformator nije ispravan.


Skidanje priključka sa magnetrona

Da bi proverili sekundarni deo transformatora skinite priključnicu sa magnetrona


Provera ispravnosti sekundarnog dela transformatora mikrotalasne mećnice

I zatim postavljajući sonde unimera u kontakte priključnice merimo otpornost. Isto pravilo važi kao i za primarni deo.


Provera da li transformator probija na masu

Takođe treba proveriti da li ima probijanja ka masi. Stavite jednu sondu na masu (metal na kućištu) a drugu u jedan kontakt priključnice kao na slici. Vrednost očitanog otpora bi morala da bude beskonačna. Uradite isto i sa drugim kontaktom na priključnici. Inače, kvar transformatora je jako redak. Kvar na transformatoru znači probijanje izolacije na namotajima koju prati visoka temperatura. Ako se to desilo odmah po otvaranju mikrotalasne osetićete jak miris izgorele plastike i na transformatoru ćete videti tregove visoke temeperature.


visokonaponski osigurač

Sledeći element koji ćemo proveriti je visokonaponski osigurač. Element koji često bude uzrok prestanka rada mikrotalasne. Ovaj osigurač se nalazi u posebnoj kutiji pored transformatora.


Provera ispravnosti visokonaponskog osigurača

Provera ispravnosti visokonaponskog osigurača je krajnje jednostavna. Izmerite otpornost na njegovim krajevima. Ukoliko je nula osigurač je ispravan, a ako je otpornost beskonačna osigurač je pregoreo i mora da se zameni novim.


Podešavanje unimera

Sledeći element koji proveravamo je visokonaponski kondenzator. Za ovo merenje je potrebno dodatno podešavanje na multimetru. Merne kablove je potrebno postaviti na mestu koje je označeno sa Cx.


A birač režima postaviti u položaj za merenje kapacitivnosti.


Merenje kapacitivnosti visokonaponskog kondenzatora mikrotalasne pećnice

Merne kablove prislonite na kontakte kondenzatora. Izmerena vrednost mora biti ista kao i vrednost koja je naznačena na samom kondenzatoru. Pouzdan pokazatelj da je kondenzator neispravan je i njegov izgled. Ukoliko je kondenzator nabubrio ili probijen to je siguran znak da je kondenzator izgubio svojstva i treba ga zameniti. Neki unimeri nemaju mogućnost merenja kapacitivnosti. U tom slučaju provera ispravnosti kondenzatora može se ispitati i merenjem otpornosti. U tekstu pod nazivom provera ispravnosti kondenzatora unimerom pogledajte na koji način to da uradite.


Visokonaponska dioda u mikrotalasnoj pećnici

Sledeći element koji treba da se ispita je visokonaponska dioda koja se nalazi pored kondenzatora. Jednim krajem je vezana za kondenzator a drugim za masu.


Merenje otpornosti visokonaponske diode

Ispravnost visokonaponske diode se ne može ispitati prostim merenjem otpornosti. Napon koji se dobija iz mernog uređaja je suviše mali da bi “aktivirao” ovu vrstu diode.


Birač na unimeru

Zbog toga, za proveru ispravnosti će nam trebati dodatni izvor i unimetrom ćemo meriti jednosmerni napon. Pre početka merenja podesite na unimeru opseg za merenje jednosmernog napona.


Provera ispravnosti visokonaponaske diode

U ovo strujno kolo, na red, dodaćemo i novi izvor, bateriju od 9V, kao na slici. Na dispeju ćemo očitati nešto manji napon od onoga koji ima baterija. Nije toliko ni važno koliko je napon, važno je da je on neke konačne vrednosti.


Provera ispravnosti visokonaponske diode

U sledećem koraku se meri suprotan smer diode. Kontakt koji je bio spojen na + sada će biti spojen na -, a kontakt koji je bio na – sada će biti spojen na +. U ovom slučaju na displeju će biti vrednost nula ili gotovo nula. Ovakvi rezultati u ova dva koraka pokazuju da je dioda ispravna. Ukoliko dobijete i u jednom i u drugom slučaju napon sa baterije, dioda je neispravna, “probila”. Inače, glasno brujanje mikrotalasne, kada radi, ukazuje na kvar diode.


Provera ispravnosti magnetrona

Na kraju ostaje još da ispitate sam magnetron. I ovaj element je retko kada uzrok kvara. Provera je krajnje jednostavna. Izmerite otpornost između dva kontakta magnetrona. Ukoliko je magnetron ispravan vrednost bi trebala da bude mala 1-2 oma ili nula.


Provera magnetrona na probijanje na masu

Još kod magnetrona mora da se proveri da li “probija” na masu. Jednu sondu unimera postavite na metal kućišta a drugu na jedan kontakt magnetrona. Otpornost mora biti beskonačna ako je megatron ispravan. Uradite isto to i sa drugim kontaktom magnetrona.

Related articles