Isecanje kruga pomoću glodalice

06/10/2018 Procedure 6840 Views
Za krugove manjeg prečnika koristimo razne vrste burgija. Za veće prečnike pogodna je ubodna testera. Da li ste znali da uz pomoć glodalice možete da isečete pravilan krug od drveta. Pogledajte kako.

Kada želimo da isečemo krug, većih dimenzija, od drvene daske obično nam prvo pada na pamet ubodna testera. Ona je sasvim dobra za ovaj posao, ali postoji nešto mnogo bolje. Glodalicom možete da isečete idealan krug.


Potreban alat: Glodalica, šilo, olovka, lenjir

Potreban materijal: Drvo, lesonit


kvadrat od drvenih dasaka

Obično čeonim spajanjem drveta dobijamo drvenu površinu pogodnu za isecanje krugova većeg prečnika.


određivanje centra kvadrata u preseku dijagonala

Sledeći korak je da odredimo sredinu pravougaone ili kvadratne površine drveta iz kojeg isecamo krug. Tačka koju odredimo će, ujedno biti i centar budućeg kruga. Za određivanje centra konstruišimo dijagonale iz suprotnih uglova, kao na slici. U  preseku tih dijagonala se nalazi centar pravougaonika. Ukoliko nemate dovoljno dugačak lenjir koristite bilo koji komad drveta ili lesonita koji ima jednu ravnu stranicu.


označavanje tačke u drvetu šilom

Tačku, gde se seku dijagonale konstruisane iz suprotnih uglova, označite šilom.


šraf

Obično glodalice imaju dodatak za isecanje krugova, kao što je ovaj koji dolazi uz bošovu hobi glodalicu. Sastoji se od jednog klina i određene vođice koja se montira na glodalicu.


dodatak za glodalicu za glodanje krugova

Klin postavite na odgovarajuće mesto vođice


dodatak za glodalicu za glodanje krugova

A onda vođicu fiksirajte za glodalicu, kao na slici.


dodatak za glodalicu za glodanje krugova

Rastojanje između vrha klina i glodala predstavlja poluprečnik budućeg kruga.


glodalo sa ravnom glavom

Za glodanje koristite glodalo sa ravnom glavom i to što manjeg prečnika kako bi što manje materijala glodali prilikom isecanja kruga.


smer glodanja drveta

Samo isecanje je jednostavno. Odredite poluprečnik kruga i u odnosu na njega podesite rastojanje između klina i glodala. Klin postavite u rupu koju ste napravili šilom, uključite glodalicu i spustite glodalo tako da ostvari kontakt sa drvetom. Glodanje se vrši u smeru obrnutom u osnosu na kretanje kazaljki na satu.


glodalica

Opisani postupak je jednostavan i intuitivan. Ali ako nemamo dodatak za isecanje kruga, kako onda iseći krug pomoću glodalice? Postoji jednostavno rešenje, napravite sami dodatak za glodalicu. Za to Vam je potrebno parče lesonita ili nekog tankog drveta.


skidanje podnožja glodalice

Skinite postolje glodalice tako što ćete odšrafiti nekoliko šrafova koji ga drže.


pravljenje dodatka za glodalicu

Na kraj lesonita stavite postolje i obeležite mesta na kojima se nalaze šrafovi. Na obeleženim mestima izbušite rupe burgijom istog prečnika kao i šrafovi.


montiranje lesonita na glodalicu

Šrafovima, umesto postolja na glodalicu pričvrstite lesonit.


glodalo sa ravnim vrhom

Odaberite glodalo sa ravnim vrhom manjeg prečnika. Odaberite upravo ono glodalo sa kojim ćete da isečete krug.


glodalica sa lesonitom

Montirajte ga na glodalicu i sa njim izbušite rupu na lesonitu.


lesonit

Sada ponovo skinite lesonit sa glodalice i iz centra rupe povucite liniju do kraja komada lesonita. Na toj liniji će se nalaziti tačka oko koje će se rotirati glodalica, odnosno u toj tački će se nalaziti centar isečenog kruga.


crtanje linija na lesonitu

S obzirom da isecamo krug prečnika 32 cm, odmeravamo od ivice rupe polovinu te vrednosti – 16 cm i označavamo to mesto na liniji.


fiksiranje lesonita ekserom

Kroz obeleženu tačku provlačimo manji ekser. Vrh eksera postavljamo na označeno mesto daske koju isecamo i sa nekoliko lakih udaraca čekića fiksiramo pomagalo glodalice.


isecanje kruga pomoću glodalice

Sve što je ranije rečeno važi i ovde. Glodanje se vrši u smeru obrnutom od kazaljki na satu. Gloda se postepeno. Prvi krug napravimo sa malo spuštenim glodalom, tako da napravi urez nekoliko milimetara.


isecanje kruga pomoću glodalice

Nakon toga ga spuštamo za novih nekoliko milimetara pa ponovo napravimo ceo krug.


isecanje kruga pomoću glodalice

Ovaj postupak ponavljamo skroz dok glodalo ne probije na drugu stranu drveta i time ne iseče pravilan krug


isečen krug pomoću glodalice

Ovo je lak način da isečete potpuno pravilan krug. Korišćenjem ubodne testere dobija se približno pravilan krug koji se mora doterivati šmigl papirom. U ovom slučaju nikakva dodatna obrada ne treba. Na ovaj način možete iseći krug bilo kog prečnika.

Related articles