Provera uzemljenja u šuko utičnici

22/09/2018 Procedure 39605 Views
Uzemljenje na monofaznoj šuko utičnici je važan deo sigurnosti. Ukoliko ono nije ispravno može Vam biti ugrožen život pri korišćenju neispravnih kućnih aparata. Pogledajte kako da proverite ispravnost uzemljenja u utičnici.

Najčešće, u domaćinstvima, koristimo monofaznu šuko utičnicu. Gotovo svi električni potrošači u stanu ili kući se napajaju sa ovog tipa priključnice. Uzemljenje na toj utičnici ima važnu sigurnosnu ulogu i mora biti potpuno funkcionalno. Da bi bili sigurni da ono vrši svoju funkciju morate ga proveriti, evo kako.


Potreban alat: probna lampa, digitalni unimer

Potreban materijal:


monofazna šuko utičnica

Ispravnost uzemljenja u monofaznoj šuko utičnici ćemo proveriti merenjem napona na njena tri izvoda. U dve rupe se nalaze kontakti za fazu i nulu a limovi koji se nalaze na gornjoj i donjoj ivici utičnice su uzemljenje. Da bi merili vrednosti napona moramo znati šta treba da očekujemo na tim kontaktima. Kod ispravne utičnice između faze i nule treba da dobijemo napon 230V. Između faze i uzemljenja, takođe, treba da dobijemo 230V, a između nule i uzemljenja ne bi trebalo da ima napona, dakle 0V.


pronalađenje faze kod šuko utičnice pomoću probne lampe

Kada smo to naučili možemo da krenemo sa proverom na samoj monofaznoj šuko utičnici. Prvo što ćemo da odredimo je u kojoj rupu priključnice se nalazi faza. Ona bi po pravilu trebala da bude sa leve strane ali to često u praksi nije slučaj. Dakle. pouzdano ćemo ovo utvrditi ako probnu lampu ili glinericu gurnemo u jednu i u drugu rupu i tamo gde zasvetli tinjalica u probnoj lampi tamo se nalazi faza.


izbornik na digitalnom unimeru

Sledeće što treba da podesimo je merni opseg na digitalnom unimeru. Izbornik ćemo postaviti u položaj za merenje naizmeničnog napona. Pošto očekujemo napon od 230V postavljamo preklopnik u položaj za prvi veći napon, na ovom digitalnom unimeru je to 700V. Inače napon od 230V je idealna vrednost. Distributer električne energije ima pravo da napon varira ±10% tako da sve vrednosti koje izmerite između 207V i 253V se smatraju ispravnim. U našem slučaju, između faze i nule, smo izmerili 236V i to je korektna vrednost


merenje napona na monofaznoj šuko utičnici pomoću digitalnog unimera

Ispitivanje ispravnosti uzemljenja počinjemo merenjem napona  između faze i nule. Očekivani napon na ovim kontaktima je između 207V i 253V. Mi smo izmerili 236V. Ovaj napon je u granicama očekivanog i to je u redu.


merenje napona na monofaznoj šuko utičnici pomoću digitalnog unimera

Drugo merenje napona koje ćemo izvršiti je između faze i uzemljenja. Jednan merni kontakt postavimo u levu rupu a drugu na lim koji predstavlja uzemljenje. Ovde je dobro napomenuti da nema nikakve razlike da koju mernu sondu koristite za uzemljenje, odnosno fazu. U našem slučaju smo izmerili napon od 236V. Što i treba da se dobije između faze i uzemljenja


napona na monofaznoj šuko utičnici pomoću digitalnog unimera

Na kraju moramo da izmerimo još jednu vrednost a to je napon između nule i uzemljenja. On mora biti 0V kao što smo i izmerili. Pošto smo izmerili ovakve vrednosti možemo zaključiti da je uzemljenje na ovoj šuko utičnici ispravno. Da smo nekim slučajem, između faze i uzemljenja izmerili neku nelogičnu vrednost (50, 60V i slično) konstatovali bi da uzemljenje na ovoj utičnici nije dobro izvedeno. Isto važi i za napon između nule i uzemljenja. On mora da bude 0V, ako izerite neku drugu, nelogičnu vrednost (50, 60V i slično) ovo pokazuje da uzemljenje nije dobro na ovakvoj utičnici.

Related articles